Phạm Thuỳ Trang

Doanh nhân

Phan Linh Giang

CEO Timeout VietNam

Nguyễn Phương Anh

Nhân viên ngân hàng Vietcombank