Triệt lông giá bao nhiêu? Triệt lông vĩnh viễn giá bao nhiêu?