Lưu ý khi triệt lông – Trước và sau khi triệt lông cần làm gì?